fbpx

耶穌傳

Nhận biết Chúa Giê-xu trong người qua lời cầu nguyện

Sau khi xem video, bạn có thể thành tâm cầu nguyện với Chúa như thế này không?

有沒有任何事情攔阻你做這樣的禱告?

Các video khác mà bạn có thể quan tâm